تبلیغات
دل نوشته های یک دخترک عاشق
استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است .

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای كه حول نقطه ی قلب جوان میگردد .

از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .

از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .

از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است .

از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست كه بدون اكسیژن می سوزد .

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست كه هرگز تنها نیست .

از استاد فیزیك پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم ربائی هست كه قلب را به سوی خود می كشد .

از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است كه می توان توصیفش كرد .

از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است كه در هیچ سوره ای وجود ندارد .

از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست كه هرگز اوت نمی شود .

از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها كلمه ای هست كه ماضی و مضارع ندارد .

از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میكروبی هست كه از راه چشم وارد می شود .

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست كه درون قلب اثر می گذارد.
جمعه 12 خرداد 1391 | نظرات ()