تبلیغات
دل نوشته های یک دخترک عاشق
روی سنگ قبرم ننویسید تنها بود بنویسید بهترین دوستش تنهایی بود.

روی سنگ قبرم ننویسید عشق در وجودش نبودبنویسید وجود او عشق بود.

روی سنگ قبرم ننویسید تحملش کم بود بنویسید مشکلاتش بیش از اندازه بود.

روی سنگ قبرم ننویسید روزای اخر غمگین بود بنویسید شاد بود مرگش فرا رسیده بود.

روی سنگ قبرم ننویسید از دوری یار مرد بنویسید از عشق یار مرد.

روی سنگ قبرم ننویسید نامش حسین بود بنویسید نامش دیوانه بود.

روی سنگ قبرم ننویسید بعضی وقتا بیدلیل میگریست بنویسید ما نمیدانستیم چرا میگرید.

روی سنگ قبرم ننویسید تاریخ مرگش امروز بود بنویسید مرگش همان روز جدایی از لیلی بود.

روی سنگ قبرم ننویسید بی کس مرد بنویسید هیچ کس برای او لیلی نبود.

غیر از این گفته ها چیزی دیگر روی سنگ قبرم ننویسید اگر مرا دوست میدارید....
یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 | نظرات ()