تبلیغات
دل نوشته های یک دخترک عاشق

یكی رو دوست میدارم

همان كسی كه شب و روز به یادش هستم !

یكی رو دوست دارم

ولی او باور ندارد و لحظات سرد زندگی را با گرمای عشق او میگذرانم !

كسی را دوست میدارم

كه میدانم هیچگاه به او نخواهم رسید و هیچگاه نمیتوانم دستانش را بفشارم !

یكی رو دوست دارم

بیشتر از هر كسی ، همان كسی كه مرا اسیر قلبش كرد !

یكی رو دوست میدارم

كه میدانم او دیگر برایم یكی نیست ، او برایم یك دنیاست !

یكی را برای همیشه دوست میدارم

كسی كه هرگز باور نكرد عشق مرا !

كسی كه هرگز اشكهایم را ندید و ندید كه چگونه از غم دوری و دلتنگی اش پریشانم !

یكی را تا ابد دوست میدارم

كسی كه هیچگاه درد دلم را نفهمید و ندانست !

یكی را در قلب خویش عاشقانه دوست میدارم

كسی كه لحظه ای به پشت سرش نگاه نكرد كه من چگونه عاشقانه به دنبال او میرم !

كسی را كه دوست میدارم

كه برای من بهترین است ، از بی وفایی هایش كه بگذریم برای من عزیزترین است!

یكی را با همین قلب شكسته ام ، با تمام احساساتم ، بی بهانه دوست میدارم !

یكی را دوست میدارم . . .

با اینكه این دوست داشتن دیوانگسیت اما . . .

منِ دیوانه تنها او را دوست میدارم
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 | نظرات ()